ဆီးဂိမ္းေဘာလံုး်ပဳိငၸျဲေတျ အုပၥုချဲ- အိမ္႐ြင္ ်မနၼာအုပၥုေခ္ာင္

လာမယ့္ ဒီဇငၻာ ်မနၼာႏိုင္ငံမြာ က္င္းပမယ့္ ဆီးဂိမ္းေဘာလံုး်ပိဳငၸျဲ အမ္ဳိးသားနဲ႔ အမ္ဳိးသမီးပျဲ စဥ္ေတၾအတၾက္ အုပၥုေတျ ဒီကေန႔ ထုတ္်ပနႅိုကၸါတယ္။ ်မနၼာအမ္ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းဟာ အုပၥု (ခ)မြာ အငၵုိနီး႐ြား၊ ထုိင္း၊ တီေမာ၊ ကေမာၻဒီးယား တုိ႔ႏြင့္အတူ က္ေရာက္ေန်ပီး၊အမ္ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းကေတာ့ အုပၥု (က) မြာ နာမည္ႀကီး ဗီယကၷမ္၊ ဖိလစၸုိင္၊ အငၵုိနီး႐ြား တုိ႔ႏြင့္အတူ က္ေရာက္ေနပါတယ္။ ဖိလစၸိုင္ေဘာလံုးအသင္းကေတာ့ ဆီးဂိမ္းမြာ ၀ငၼ်ပိဳင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဒီေန႔မြာပဲ အေၾကာင္းၾကား လာတဲ့အေၾကာင္း ်မနၼာနိုင္ငံေဘာလံုးအဖျဲ႔ခ္ဳပ္၊မီဒီယာတာ၀နၡံ ဦးေက္ာၼင္းထိုကၠ ေ်ပာပါတယ္။ “ဖိလစၸိုငၠ အမ္ဳိသားေဘာလံုးအသင္းကို ကနၼယ္ မကနၻူးဆိုၿပီး သူတို႔ ဖိလစၸိုငၼြာကိုက လျနၦဲျေနၾကတာေလ။ ေဘာလံုးအဖဲျ႔ခ္ဳပၷဲ႔ အားကစားအာဏာပိုင္အဖဲျ႔အစည္းေတျ႐ြိတယ္။ ဖိလစၸိုင္ အမ္ဳိသားေဘာလံုးက ဒီမြာ ေရႊမရႏိုငၻူးဆိုၿပီးေတာ့ တဖကၠ သူတို႔က မပိုငၻူး၊ ဒါေပမယ့္ ဖိလစၸိုင္ ေဘာလံုးအဖဲျ႔ခ္ဳပၠလူေတၾက ၿပိဳငၼယ္။ အဲဒီလိုမ္ဳိး လျနၦဲျေနတာၾကာၿပီ။ အခုမြ က္ေနာၱို႔ဆီက ေဘာလံုးအဖဲျ႔ခ္ဳပၠို မၿပိဳငၻူးဆိုၿပီး စာလြမ္းပို႔တာ။” ဒီကေန႔ အုပၥုအေနအထားအရ ်မနၼာအမ္ိဳးသား ေဘာလံုးအသင္းနဲ႔ အမ္ိဳးသမီးေဘာလံုး အသင္းတို႔ အနိမ့္ဆံုး ဆီးမီးဖိုငၷယ္ေလာက္အထိ တက္ႏိုငၱယႅို႔ အားကစား ကေလာင္႐ြငၱဦးက မြတၡ္က္ေပးေ်ပာ ဆိုလိုကၸါတယ္။ အားကစားကေလာင္႐ြင္ ကုိစိုးညီကေတာ့ ဒီႏြစၦီးဂိမ္းအမ္ိဳးသားေဘာလံုး်ပိဳငၸျဲမြာ ်မနၼာ၊ မေလး႐ြားနဲ႔ ဗီယကၷမ္အသင္းတို႔ပဲ ဗိုလၥျဲႏိုငၱယႅို႔ အခုလို မြတၡ္က္ေပးေ်ပာပါတယ္။ “က္ေနာ့္အ်မင္အရ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္း ၿပိဳငၸဲျမြာ ဗိုလၦဲျႏိုငၹို႔ အလားအလာ႐ြိတဲ့ အသင္းက ၃ သင္းပဲ႐ြိတယ္။ အဲဒီ ၃ သင္းက မေလး႐ြား၊ ဗီယကၷမၷဲ႔ ်မနၼာအသင္းပါ။ ခကၱာက အုပၥု ခဲျေ၀မႈ အေနအထားအရ က္ေနာၱို႔က ဆီမီးဖိုငၷယၼြာ ဗီယကၷမ္ ဒါမြမဟုတ္ မေလး႐ြား တသင္းသင္းနဲ႔ ၾကိမ္းေသေပါက္ ေတျ႔ရမယ္။ ခုန ေ်ပာသလို႔ ဗိုလၦဲျႏိုငၼယ့္ ႏြစ္သင္းထဲက တသင္းသင္းနဲ႔ ေတျ႔မယ္။ အဲဒီမြာ ဗိုလၦဲျဖို႔ကို ဒါကို ေက္ာ္်ဖတ္ႏိုငၼလား မေက္ာ္်ဖတ္ႏိုငၻူးလား ဆိုတဲ့ဟာက အဓိကက္တယ္။” ်မနၼာအမ္ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းကေတာ့ တအုပၥုတည္း အတူက္ေနတဲ့ ဗီယကၷမ္အသင္းနဲ႔ အုပၥုဗိုလႅုရမယ္၊ အုပၥုဗိုလ္ ်ဖစ္ရင္ေတာ့ ဗိုလၥျဲႏိုငၹို႔ အချင့္အလမ္း႐ြိတယ္။ မၾကာေသးခငၠ ဗီယကၷမၠို ႐ႈံးခဲ့တဲ့ ေ်ခစျမ္းအရေတာ့ ဗိုလၥျဲမယႅို႔ ေ်ပာရခကၱယႅို႔လည္း သံုးသပၼြတၡ္က္ေပးပါတယ္။ ်ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ခု အငၵိုနီး႐ြားဆီးဂိမ္းမြာ ်မနၼာအမ္ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းက တတိယ ေၾကးတံဆိပၸဲ ရခဲ့်ပီး၊ အမ္ိဳးသမီးေဘာလံုးပျဲကိုေတာ့ ထည့္သျင္းက္င္းပခဲ့်ခင္း မ႐ြိပါဘူး။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up