ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ရန္ ေတာင္းဆို | DVB