ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပုေရး ေဆြးေနြးမည္ | DVB