ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမည္

်မနၼာႏိုင္ငံမြာ သင္ၾကားေနတဲ့ လက္႐ြိ အေ်ခခံပညာေရးစနစ္်ဖစၱဲ့ သူငယၱန္းအပါအ၀င္ ၁၁ တန္း ပညာသင္ၾကားေရးစနစၠေန ၁၃ တန္း ပညာေရးစနစၠို ေ်ပာင္းလဲဖို႔ ်ပငၦင္ေနတယႅုိ႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေ်ပာၾကားလုိကၸါတယ္။ စကၱငၻာ ၃ ရက္ေန႔က က္င္းပတဲ့ အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမြာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ်ပည္ေထာငၥုဒု၀န္ၾကီး ေဒါကၱာစန္းလျငၠ ေ်ပာၾကားသျားတာ ်ဖစၸါတယ္။ အာဆီယံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမြာ က္င့္သံုးေနတဲ့ အေ်ခခံပညာေရးစနစၷဲ႔ လုိက္ေလ္ာညီေထျ ်ဖစ္ေစဖို႔ လက္႐ြိ ်မနၼာႏိုင္ငံမြာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ သူငယၱန္း ၁ ႏြစ္၊ မူလတန္း ၄ ႏြစ္၊ အလယၱန္း ၄ ႏြစၷဲ႔ အထကၱန္း ၂ ႏြစ္ စုစုေပါင္း ၁၁ ႏြစ္ သင္ၾကားေပးေနရာကေန သူငယၱန္း ၁ ႏြစ္၊ မူလတန္း ၅ ႏြစ္၊ အလယၱန္း ၄ ႏြစၷဲ႔ အထကၱန္း ၃ ႏြစ္ ေပါင္း ၁၃ ႏြစ္ သင္ၾကားေပးမယ့္ စနစၠိုေ်ပာင္းလဲဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရၾက္ေနတယႅုိ႔ ၀န္ၾကီးက ေ်ပာပါတယ္။ ်မနၼာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာစံနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ အေ်ခခံပညာ ၁၀ တန္းေအာင္်ပီးတဲ့ ေက္ာင္းသူနဲ႔ ေက္ာင္းသားေတၾဟာ အေ်ခခံပညာသင္ႏြစ္ နည္းပါးေနတဲ့အတၾက္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေတျမြာ ဆကႅက္ ပညာသင္ၾကားႏိုငၹို႔ အခက္ အခဲေတျ ႐ြိေနတာ ်ဖစၸါတယ္။ အမ္ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပၠ ပညာေရးေကာၼတီ၀ငၷဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ က္ျမ္းက္င္သူ ေဒါကၱာသိန္းလျငၠ ေရ႐ြညၼြာ ေ်ပာင္းလဲသင့္တာ မြန္ေပမယ့္ လက္႐ြိ အေ်ခအေနမြာေတာ့ ်မနၼာႏိုင္ငံမြာ အေ်ခခံပညာေရးစနစ္ တခုလံုး ေ်ပာင္းလဲဖို႔ အဆင္သင့္မ်ဖစ္ေသးဘူးလို႔ ေ်ပာပါတယ္။ “အဆင္သင့္မ်ဖစ္ေသးဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စာေမးပျဲစနစ္ေရာ၊ ပညာေရးစနစၱခုလုံး မ်ပဳ်ပင္ေသးေတာ့ ေက္ာင္းသားေတၾက ေက္ာင္းခ္ိန္သငၱာနဲ႔ မေလာက္ေတာ့ က္ဴ႐ြငၱက္ေနရတယ္။ မိဘေတၾက က္ဴ႐ြငႅခနဲ႔တင္ ေတာ္ေတာ္၀နၸိေနတယ္။ ၀နၸိေနတဲ့အခ္ိနၼြာ ေနာကၳပ္အတန္းထပၱုိးဦးမယၦုိရင္ မိဘေတၾကုိ ႏြိပၥက္ရာေရာကၱယ္။ လက္႐ြိအေ်ခအေနမြာေတာ့ တုိးတာမေကာင္းဘူး။ ေရ႐ြည္အေနနဲ႔ကေတာ့ ်မနၼာႏုိင္ငံက ၁၀ တန္းေအာငႅုိ႔ ႏုိင္ငံ်ခားတကၠသုိလၼြာ ဆက္သငၼြာဆုိရင္ အခက္အခဲ ႐ြိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံ်ခားေက္ာင္းေတျမြာ အနည္းဆုံး အေ်ခခံပညာ ၁၂ တန္းတက္ၿပီးမြ တကၠသုိလ္၀ငၡျင့္ရၾကတာဆုိေတာ့ က္ေနာၱုိ႔ဆီမြာ အတန္းအေရအတၾကၠ နည္းေနေသးတယ္။ အခက္အခဲက ပညာေရးစနစ္ မ်ပင္ေသးတဲ့အခ္ိနၼြာ အတန္းတုိးဖုိ႔ခကၱယ္။ အရငၱုန္းက ေက္ာင္းသားေတၾက ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးရင္ တကၠသိုလ္၀ငၡျင့္ရေတာ့ ေနာကၳပ္အတန္းတုိးရင္ တကၠသုိလၼတက္ရေတာ့ အဲဒီကေလးေတၾအတၾကႅည္း တစုံတရာ နစၷာတယ္။” ်ပည္ေထာငၥုဒု၀န္ၾကီးက ်ပဳ်ပင္ေ်ပာင္းလဲ ေရးဆျဲထားတဲ့သင္ရိုးသစ္ေတျနဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ပညာသင္ႏြစၠေနစ်ပီး သင္ၾကားေပးရင္ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ မြာ အေ်ခခံပညာ ်ပီးဆံုးတဲ့ ေက္ာင္းသားနဲ႔ ေက္ာင္းသူေတၾဟာ အသက္ ၁၈ ႏြစ္အရၾယၼြာ အဆင့္်မင့္ပညာ တကၠသိုလ္ေတၾကို တက္ေရာက္ႏုိငၱဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံနဲ႔ ကိုက္ညီမြာ်ဖစၱယႅို႔လည္း အမ္ိဳးသားလႊတ္ေတာၼြာ ေ်ပာၾကားသျားပါ တယ္။ ေဒါကၱာသိန္းလျငၠေတာ့ တကၠသိုလ္အၾကဳိတန္းေတျ တိုးခ္ဲ႕ဖျင့္လြစ္သင္ၾကားေပးတဲ့ နည္းလမ္းကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ အေ်ပာင္းအလဲေတၾလုပၹုိ႔ ကျ္မ္းက္င္သူေတျ၊ ေက္ာင္း သားမိဘေတျ၊ ေက္ာင္းသားကိုယၥားလြယ္ေတၾအားလံုးနဲ႔ ေဆျးေႏျးညြိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အၾကံ်ပဳပါတယ္။ “စဥ္းစားခ္ကၱခုက အတန္းစနစၠုိ ဒီအတုိင္းထားၿပီးေတာ့ ဟုိးေခတၠ လုပၡဲ့တဲ့ တကၠသုိလ္အႀကိဳအတန္းေတျ ထားမယၦုိရင္ ေက္ာင္းသားေတၾလည္း တကၠသုိလ္သျားလုိ႔ရတယ္၊ အေ်ခခံပညာလည္း ဆုံးေအာင္သငႅုိ႔ရတယ္။ ဒါက ေနာကၳပ္ စဥ္းစားခ္ကၱခု။ ဒီကိစၥေတျ က္ေနာၱုိ႔က ေ်ပေ်ပလညႅည္ေဆျးေႏျးဖုိ႔ သင့္တယ္။ ေက္ာင္းသားေတျနဲ႔ေရာ၊ ေက္ာင္းသားကုိယၥားလြယ္ေတျေရာ၊ မိဘေတျေရာ၊ ပညာ႐ြင္ေတျေရာ၊ တ်ခားႏုိင္ငံက ေက္ာင္းေတျ ေလ့လာတဲ့သူေတၾတုိငၸင္ၿပီး ဘယ္ဟာက က္ေနာၱုိ႔ႏုိင္ငံ ကေလးေတၾအတၾက္ ပုိၿပီးသင့္ေလ္ာၼယၦုိတာ တုိငၸင္ၿပီး လုပ္ရင္ေကာင္းတယ္။” ်ပည္ေထာငၥုဒု၀န္ၾကီးက မူလတန္းပညာေရးစနစၷဲ႔ ပတ္သကႅို႔ အမ္ိဳးသားလႊတ္ေတာၼြာ ေ်ပာၾကားရာမြာေတာ့ သူငယၱန္းေက္ာင္း၀င္သကၠို အသက္ ၅ ႏြစ္ သတၼြတ္်ပီး ကေလးတိုင္း မသငၼေနရစနစ္ က္င့္သံုးမြာ်ဖစၱဲ့အေၾကာင္း ဒီလို က္င့္သံုး်ခင္းအား်ဖင့္ အာဆီယံေဒသတျင္းမြာ မူလတန္းၾကဳိပညာ သင္ၾကားမႈႏႈန္း အနိမ့္ဆံုး်ဖစ္ေနတဲ့ ်မနၼာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အခ္ိနၱိုအတျင္း မူၾကိဳပညာေရး လႊမ္း်ခံဳမႈ ်မင့္မားလာေစမယႅို႔ ေ်ပာ ၾကားသျားပါတယ္။ ်မနၼာႏုိင္ငံမြာ ယခင္ စစ္အစိုးရလကၳကၠလည္း ပညာေရးစနစၠို မၾကာခဏ ်ပဳ်ပင္ေ်ပာင္းလဲဲမႈေတျ လုပၡဲ့ရာကေန တိုင္း်ပည္ရဲ႕ဖျံ်ဖဳိးတိုးတကၼႈနိမ့္က္မႈနဲ႔ အတူ ်မနၼာ့ ပညာေရးဟာလည္း ေဒသတျင္းမြာ အဆိုးရျားဆံုး အေ်ခအေန်ဖစၡဲ့ရတာ ်ဖစၸါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up