လက္က်န္နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ျပီးစီးဟုဆုိ | DVB