ရန္ကုန္ အၾကမ္းဖက္လႈ့ံေဆာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ နုိင္ငံေရးပါတီ၀င္အခ်ဳိ့ ပါ၀င္ဟုဆုိ | DVB