ပညာ႐ွင္နွစ္ဦး တဦးပုံတဦး ပုံတူပန္းပုထု

ေနာ္ေ၀နုိင္ငံသူ ပန္းပုပညာ႐ွင္ MS Merete Sejersted Bodtker နဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံက ပန္းပုပညာ႐ွင္ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္မင္း တုိ့ဟာ တဦးပံုတဦး အျပန္အလွန္ ပံုတူပန္းပု ထုလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Read more

//
More News
Up