ရဲစခန်းပတ်လည်က ဆိုင်ခန်းများ စစ်ကိုင်းတိုင်းတခုတည်းတွင် ဖယ်ရှားပါက လက်မခံ | DVB