ကရင်အာဇာနည်ဟု မသုံးနှုန်းရန် ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးရ ထုတ်ပြန် | DVB