ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္  စတင္ေဆြးေႏြး | DVB