အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္  ၾသဝါဒေပးပြဲ မႂကြေရာက္ႏိုင္  | DVB