ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲ မိတီၳလာတြင္ က်င္းပ | DVB