အားေဆးဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေတြပါမပါ ၾကည့္ၿပီးမွ ဝယ္ပါ | DVB