တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ ေၾကညာေပးရန္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ တိုက္တြန္း | DVB