ေရြးေကာက္ပြဲကာလ သတင္းအမွားမ်ား ေရးသားျဖန္႔ေ၀မႈ ေကာ္မရွင္သတိေပး | DVB