ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တပ္မေတာ္တိုက္တြန္း  | DVB