ကုန္ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္တိုးေတာင္းရျခင္းျဖစ္ဟု တပ္မေတာ္ရွင္းလင္း  | DVB