ေတာင္ကိုရီးယား ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္ထဲသို႔ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္ေလယာဥ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ | DVB