ေလယာဥ္မယ္ႏွင့္ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ဗံုုးပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားကို ဖမ္းဆီး | DVB