ၿဗိတိန္သေဘၤာ အီရန္ထိန္းသိမ္းထားမႈ ႏိုင္ငံတကာသေဘၤာမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာဟုဆို | DVB