ဆံပင္ကို နွစ္ ၄၀ လံုးလံုး မေလွ်ာ္ဘဲ မျဖတ္မေတာက္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသား | DVB