ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၇၈၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃၅၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲစင္းငံုနီ တအိတ္ကို ၉၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၉၀၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပတယ္။မႏၱေလး နဲ႔ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးကုနစ္ည္ဒိုင္မွာ ကုလာပဲ v2 က ၅၇.၂၅ပိႆာ ၀င္ တအိတ္ကို ၈၂၀၀၀ ကေန ၈၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၁၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မႏၱေလး နဲ႕ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္စ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲဇီးကြက္က တအိတ္ကို ၅၅၀၀၀ ကေန ၅၇၀၀၀ ေပါက္စေ်းရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၅၆၄၀၀ ေပါကေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႕ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုနစ္ည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာ ၀င္ တအိတ္ကို ၁၆၀၀၀၀ ကေန ၁၇၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၅၆၀၀၀ ကေန ၁၆၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ စားအုန္းဆီက တပိႆာကို ၁၄၉၀ ကေန ၁၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၁၅၀၀ ကေန ၁၅၂၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA

More News
Up