င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB