လူ ၃၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည့္ မီး႐ိႈ႕မႈ ယခင္က မၾကံဳခဲ့ဖူးဟု က်ဳိတိုရဲအႀကီးအကဲ ေျပာ | DVB