ပြာတိုရီကိုႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေျပာင္း | DVB