ဂိုဏ္းစတားဘဝမွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာခဲ့သူတဦး ႐ုပ္ရွင္ – Long Live The King (နမူနာ) | DVB