အီတလီႏွင့္ အေမရိကန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစၥလီကၽြန္း မာဖီးယားမိသားစုကို ႏွိမ္နင္း | DVB