အႀကံျပဳခ်က္ ၃၇၀၀ ေက်ာ္ပါ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ မစိုးရိမ္ရန္ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၀င္ေျပာ | DVB