ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၌ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ ေက်ာင္းေဆာင္ ဖြင့္လွစ္    | DVB