ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ | DVB