ကေလးသူငယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ေရး အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း | DVB