၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲ ေပ်ာ္ဘြယ္တြင္ က်င္းပ | DVB