မႏၱေလးတုိင္း ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လ်ွပ္စစ္မီတာခ အြန္လိုင္းမွ ေပးသြင္းႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ | DVB