ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို စစ္လက္နက္ျပပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ အစၥေရးပိတ္ပင္ | DVB