ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပည္တန္ဆာလုပ္ေနရသည့္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုမိန္းကေလးမ်ားကို ကယ္ထုတ္  | DVB