ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုေထာက္ခံပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္က်င္းပ  | DVB