ဖြဲ႔စည္းပံုအက်ပ္အတည္း ျပည္သူ႔အက်ဳိးေရွး႐ႈ ေက်ာ္ျဖတ္ေစလို (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB