ကုိယ္တုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည့္ ခရီးတုိသြား လွ်ပ္စစ္စြမး္အင္သံုး ေလယာဥ္ငယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB