မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ ပိန္ေဆးမ်ားကို ဖမ္းဆီး | DVB