ကသာတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ | DVB