ေၾကးနီစီမံကိန္း ျပဿနာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေျပလည္ေစခ်င္ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - DVB