ေအေအအဖြဲ႔ထံတြင္ က်န္းမာစြာရွိေနေၾကာင္း ေျမတုိင္းအရာရွိ ေျပာထားသည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ | DVB