ဗစ္တုိးရီးယားအမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဘားအံတြင္ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB