ဗစ္​တုိးရီးယားအမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆႏၵျပ | DVB