ေကာက္စုိက္သမတုိ႔၏ အတြင္းေၾက သီခ်င္းႏွင့္အက (႐ုပ္သံ) | DVB