နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ ရန္ကုန္ႏွင့္အင္းစိန္က အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေရာဂါကု ေဆးခန္း ပိတ္သိမ္း | DVB