ဗစ္တုိးရီးယားအမႈ တရားမွ်တမႈရေရး ကေလးတြင္ ဆႏၵျပ | DVB