ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ေခြးခ်စ္သူအဖြဲ႔ႏွင့္ ေခြးသားစားသူမ်ားအဖြဲ႔ ထိပ္တုိက္ဆႏၵျပ | DVB