ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရ  ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ေန | DVB