အေမရိကန္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေရဆင္ႏွာေမာင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႐ုပ္သံဖုိင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ | DVB